Välj en sida
Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Strandskyddet behöver ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Sverige, skriver Magnus Hellmark (C).

Uppsala nya tidning 2021-08-07


Det övergripande målet för den Svenska landsbygdspolitiken är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. För att svensk ekonomi, och i synnerhet landsbygden, ska kunna utvecklas, måste det vara självklart med frihet och äganderätt – det skapar tillväxt runt om i landet. En välfungerande infrastruktur och fler bostäder behövs, både i mindre och större städer, i orter och byar.

Förutsättningarna för att bo, leva och verka kan skilja sig åt i glesa respektive täta miljöer, vilket ställer krav på olika lösningar. Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Det kan ske jämsides med att vi tryggar allmänhetens tillgång till stränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter.

På lång sikt vill Centerpartiet avskaffa det generella strandskyddet och tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse. Makten över strandskyddet behöver också ligga närmare människors vardag, i kommunerna. Låt kommunerna få bestämma mer.

Det som nu ligger på förhandlingsbordet handlar dock inte om att kommunalisera strandskyddet. Utredaren har överlämnat sitt betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78 till regeringen. Utredningen visar på att strandskyddet behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Nu handlar det om att genomföra förslag som utredningen presenterat, förslag som förbättrar förutsättningarna för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar. En utredningen som följer formuleringar och direktiv som januariavtalets partier förhandlat fram och gått med på. Vi ser utredningens förslag som viktiga steg mot ett verkligt differentierat och decentraliserat strandskydd.

Ett förslag som lyfts i utredningen är att det generella strandskyddet tas bort vid insjöar som är mindre än 1 hektar och vattendrag som är smalare än 2 meter. I sammanhanget ska nämnas att strandskyddet sedan 1975 har upphävts för de flesta små sjöar och vattendrag i 11 av 21 län, vilket skapar legitimitetsproblem när regelverket ser olika ut i olika län.

Ett annat förslag är landsbygdsområden som är en utveckling av dagens LIS-områden med möjlighet att helt eller delvis upphäva strandskyddet eller ge betydligt mer generösa dispensmöjligheter än idag, där man redovisat landsbygdsområden i den kommunala översiktsplanen. Förslaget innehåller verktyg för att hantera särskilt värdefull natur eller viktiga allemansrättsliga värden.

Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela landet. Därför vill Centerpartiet se ett förändrat strandskydd som på riktigt tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Sverige.

Magnus Hellmark, Centerpartiet


Publicerad i Uppsala nya tidning 2021-08-07 – Landsbygden behöver ett varierat strandskydd