Välj en sida
Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Strandskyddet behöver ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Sverige, skriver Magnus Hellmark (C).

Uppsala nya tidning 2021-08-07


Det övergripande målet för den Svenska landsbygdspolitiken är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. För att svensk ekonomi, och i synnerhet landsbygden, ska kunna utvecklas, måste det vara självklart med frihet och äganderätt – det skapar tillväxt runt om i landet. En välfungerande infrastruktur och fler bostäder behövs, både i mindre och större städer, i orter och byar.

Förutsättningarna för att bo, leva och verka kan skilja sig åt i glesa respektive täta miljöer, vilket ställer krav på olika lösningar. Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Det kan ske jämsides med att vi tryggar allmänhetens tillgång till stränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter.

På lång sikt vill Centerpartiet avskaffa det generella strandskyddet och tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse. Makten över strandskyddet behöver också ligga närmare människors vardag, i kommunerna. Låt kommunerna få bestämma mer.

Det som nu ligger på förhandlingsbordet handlar dock inte om att kommunalisera strandskyddet. Utredaren har överlämnat sitt betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78 till regeringen. Utredningen visar på att strandskyddet behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Nu handlar det om att genomföra förslag som utredningen presenterat, förslag som förbättrar förutsättningarna för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar. En utredningen som följer formuleringar och direktiv som januariavtalets partier förhandlat fram och gått med på. Vi ser utredningens förslag som viktiga steg mot ett verkligt differentierat och decentraliserat strandskydd.

Ett förslag som lyfts i utredningen är att det generella strandskyddet tas bort vid insjöar som är mindre än 1 hektar och vattendrag som är smalare än 2 meter. I sammanhanget ska nämnas att strandskyddet sedan 1975 har upphävts för de flesta små sjöar och vattendrag i 11 av 21 län, vilket skapar legitimitetsproblem när regelverket ser olika ut i olika län.

Ett annat förslag är landsbygdsområden som är en utveckling av dagens LIS-områden med möjlighet att helt eller delvis upphäva strandskyddet eller ge betydligt mer generösa dispensmöjligheter än idag, där man redovisat landsbygdsområden i den kommunala översiktsplanen. Förslaget innehåller verktyg för att hantera särskilt värdefull natur eller viktiga allemansrättsliga värden.

Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela landet. Därför vill Centerpartiet se ett förändrat strandskydd som på riktigt tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av Sverige.

Magnus Hellmark, Centerpartiet


Publicerad i Uppsala nya tidning 2021-08-07 – Landsbygden behöver ett varierat strandskydd

Hållbar och långsiktig kultur

Hållbar och långsiktig kultur

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö. En byggnad med flera kulturella verksamheter.

Enköpings Posten 2021-07-31


Det engagemang som finns inom besöksnäring, kulturlivet och olika idrottsföreningar i Enköping är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. När det gäller kultur är det extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kulturen i dess olika former, men också får chans att skapa själva.

Myndigheten för kulturanalys har i rapporten Kulturvanor i Sverige 2020 – Kulturfakta 2021:2 kommit fram till att den vanligaste kulturaktiviteten är att lyssna på musik, följt av att se på film och läsa en bok. När det gäller besöksaktiviteter handlar det om att besöka historiska sevärdheter, gå på bio, besöka bibliotek, gå på museum och teater – Detta rimmar väldigt väl med hur vi tillsammans ser på Kulturhus Joar.

Men vad menar vi med ett kulturhus? – Ett kulturellt byggnadsverk? Ett kulturellt hus? Ett hus för kulturell verksamhet?

Centerpartiet ser ett kulturhus som en öppen, trygg och tillgänglig miljö, en byggnad vilken inrymmer flera kulturella verksamheter, som bibliotek, teater, museum och utställningar. Vi vill att konserter, pjäser, dansföreställningar ska kunna uppföras här i Enköping. Vi har hela tiden sett framför oss ett kulturhus fyllt med mängder av kulturaktiviteter i olika former – det är kulturellt innehåll som är det viktiga, inte administrativa utrymmen och arbetsplatser.

Enköping har fantastiska förutsättningar och Centerpartiet driver på för satsningar inom besöksnäring, kultur och idrott, kombinerat med ordning och reda i kommunens ekonomi. För det är så att ekonomiska resurser krävs för att upprätthålla ett brett kulturutbud i hela kommunen. Vi driver också landsbygdens och kransorternas behov i processen, som kommun har vi inte råd att tappa bort landsbygdens- och kransorternas behov av närhet till kulturen.

En del i ett brett kulturutbud innebär att vi behöver avlasta ansvarig nämnd från ökande driftskostnader för lokaler. Redan inför valet 2018 sa vi i Centerpartiet nej till en försäljning av kulturfastigheterna i kyrkbacken. Det löftet står vi kvar vid och väljer att behålla kulturverksamhet där och fyller också på Nils Svensson Stahre köpmangård med ny kommunal verksamhet.

Vår utgångspunkt är ett brett kulturliv tillgängligt för alla. Kultur ska finnas nära dig. Då blir det enklare att ta del av kultur av olika slag.

Magnus Hellmark, Centerpartiet


Publicerad i Enköpings Posten 2021-07-31 – Hållbar och långsiktig kultur

Bakåt istället för framåt?

Bakåt istället för framåt?

Politik och demokrati

Politik och demokrati, är det något för alla eller är det avsett att vara för några få utvalda? Demokrati betyder ju ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Jag hade inför årsmötet fått frågan från valberedningen om att ställa upp som ordförande efter att under flera år varit kretsens vice ordförande

Grunden för den svenska folkrörelsen är en tro på individens vilja och kunnande. Den lilla människan ska själv kunna skapa sin framtid, genom skola och utbildning, genom eget arbete, genom det demokratiska valet. Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna, rik eller fattig, borgare eller bonde. Det är själva människovarandet som är det som skapar den jämlika rätten att vara samhällsmedborgare. Varje människa är unik och oändligt värdefull.

Engagera sig i en folkrörelse?

Varför lyfter jag då en fråga om politik och demokrati och varför ställer jag mig frågan om vem som borde syssla med politik och engagera sig i en folkrörelse?

Det som hände har fått mig att må riktigt uselt, en känsla och en upplevelse av att inte vara önskvärd, en känsla som inte går att släppa än idag

Grunden till att jag lyfter mina funderingar utgår från mina reflektioner av en mycket märklig händelse som utspelade sig vid Centerpartiets årsmöte i Enköping. Jag hade inför årsmötet fått frågan från valberedningen om att ställa upp som ordförande efter att under flera år varit kretsens vice ordförande, jag hade tackat ja och såg fram emot årsmötet och en bra förändring framåt. Vad som istället utspelade sig den kvällen var något mellan en ”polsk riksdag” och en Kafka-liknande maktdemonstration – ”Det såg jag inte komma”

Medlemmar från den ”innersta kretsen” anklagar valberedningen och andra medlemmar för både det ena och det andra. Man bombarderar friskt på enligt ett väl inövat mönster. Utan motivering eller förklaring förkastar man helt min kandidatur och lyfter istället in sin egna, något avdankade kandidat – ”Det såg jag inte komma”

Allt jag hade medverkat till var att svara ja på frågan från valberedningen

Vad har jag gjort för fel för att med mer eller mindre odemokratisk medel och utan någon förklaring tryckas undan på det sättet? Allt jag hade medverkat till var att svara ja på frågan från valberedningen. Det som hände har fått mig att må riktigt uselt, en känsla och en upplevelse av att inte vara önskvärd, en känsla som inte går att släppa än idag. Jag har inget svar på min fråga utan kan bara konstatera att delar av Centerpartiet är emot förändringar och vill gå bakåt istället för framåt! – ”Det såg jag inte komma”

Färre engagerar sig i politiska partier

Trenden visar på att allt färre engagerar sig i politiska partier och i folkrörelser i allmänhet. Att den här typen av maktstrukturer då fortfarande tillåts att finnas kvar och verka helt oemotsagda är mycket beklagligt för både politiken och demokratin. Oskrivna regler som anpassas via godtycklighet ena dagen och via hård regelstyrning andra dagar, för att passa en specifik agenda – Det spär på politikerföraktet och hindrar oss från att bli fler inom politiken!

Att få fler att tillsammans engagera sig inom politiken, att få fler medlemmar till Centerpartiet, det borde utan minsta tvekan vara prio ett. Är man osäker på hur Centerpartiet ser på saken så kan man med fördel ta sig tiden att studera både våra stadgar och arbetsordning som är tydliga redan från de första paragraferna…

§1 Grundidé – Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.

§2 Syfte – Centerpartiet är ett politiskt parti och en öppen folkrörelse som inom sin organisation samlar och engagerar människor som tillsammans vill arbeta för en samhällsutveckling i enlighet med de värderingar och slutsatser som finns i Centerpartiets idéprogram.

I förorden står också att läsa; Politiskt arbete i Centerpartiet utgår från var och ens vilja och möjlighet att engagera sig. Det politiska engagemanget kan se olika ut. Genom att främja nya initiativ och kreativitet bland människor som vill verka för Centerpartiets politiska idéer utvecklas en politisk folkrörelse för framtiden.

Mats, jag beundrar dig!

I en tidigare kommentar på Facebook som jag gjorde på ett inlägg av en kär vän och Centerkollega, som hade hamnat i en liknande situation, hade jag ännu inte landat i vad som hänt och begränsade mig i någon slags foglig anda…

Mats, jag beundrar dig och hur du har hanterat situationen 💚 liksom för mig finns inget alternativ till Centerpartiets politik som är rätt väg framåt. Jag skulle vilja berätta om en liknande situation med små människor som är rädda för förändring, men jag inser att det bara skull användas emot mig och fler nedvärderande etiketter skulle klistras på min rygg och helt kväva det engagemang som finns kvar. Att inte kunna engagera sig på riktigt för att det finns små grupperingar som blockerar utveckling kommer bara göra att färre och färre engagerar sig inom politiken och spä på politikerföraktet. Du har helt rätt i att ett engagemang ska kännas bra och rätt, Centerpartiet ska vara ett välkomnande och öppet parti och inte ett som stänger dörrar och exkluderar. Jag tror på förändring framåt! 🍀

Nu när jag landat känns det mer rätt än någonsin att berätta om mina reflektioner. Det är värt så mycket mer att kämpa vidare för det jag tror på och driva mina frågor än att sätta sig ner och ge upp. Politik och demokrati är något för alla och inte enbart för några få utvalda – Det såg jag komma!

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Politik är ett hundgöra

Politik är ett hundgöra

Sträcker på tassarna

Politiken i sig är bland det roligaste man kan hålla på med, men att vara i politiken som politiker är ett hundgöra. Jag tittar på mina egna hundar som ligger i soffan och sträcker på tassarna och inser att de har det ganska bra, både i soffans värme och på promenader ute i snön. Jag som politiker får däremot kämpa för att påverka och förändra i de frågor som rör mina väljare, som att pulsa i meterdjup snö. Jag klagar inte över det, för det är en del i att komma framåt, genom att kämpa.

Politik handlar för mig om samtal och förändring, förändring till det bättre. Samtalet är ofta kopplat till möte med fika och för oss Centerpartister är fika ofrånkomligt och en del av mötet med medlemmar och väljare – Kaffe och politik!

Politiken i sig är bland det roligaste man kan hålla på med, men att vara i politiken som politiker är ett hundgöra.

Våren här igen

Snart har vi våren här igen och allt blir mycket lättare, dags att ladda batterierna och ladda för en ny valrörelse. Du glömmer väl inte bort att det är val till EU den 26 maj?! Du träffar mig och många andra Centerpartister ute i bygden, passa på att fråga oss om EU och prata om dina viktiga frågor.

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

39 och en digitaliserad landsbygd

39 och en digitaliserad landsbygd

Bo, leva och verka på landsbygden

Enköpings kommun ska ha en levande landsbygd. Man ska kunna bo i hela kommunen och ändå ha nära tillgång till grundläggande service eller i alla fall rimlig närhet till service. Det är svårt att föreställa sig hur vårt samhälle skulle se ut utan internet. Vi vill bygga ut bredbandsnätet till alla delar av kommunen. Alla människor i vår kommun ska kunna vara uppkopplade.

Tekniken gör det möjligt med god service, som exempelvis kontakt med myndigheter och sjukvård. För att det ska bli så bra som möjligt krävs att lokala och regionala krafter är med och tar initiativ till utvecklingen. Människor ska kunna betala sina räkningar via nätet och ta del av olika elektroniska samhällstjänster. Allt detta har stor betydelse för landsbygdens utveckling.

Uppkopplade 2025

Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025. Därför måste vi fortsätta att prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden. För att genomföra detta behövs kreativa lösningar som exempelvis samförläggning av bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur och en mer snabbfotad användning av frekvenser för mobilt bredband. I Alliansregeringen satsade vi mycket pengar på bredband. Det är en satsning som har gett resultat, men fortfarande finns mer kvar att göra för att Sverige verkligen ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Av Sveriges 290 kommuner säger 255 stycken att de har för få bostäder. På landsbygden är det ofta särskilt svårt att bygga nytt. Det gör att klyftorna mellan stad och land riskerar att växa ytterligare. I en del landsbygdskommuner är kostnaderna för att bygga högre än vad huset är värt när det är färdigbyggt. Det gör att det blir svårt att få fram nya bostäder i dessa kommuner, trots att de har bostadsbrist.

Med det sagt, är det rimligt att Enköpings Hyresbostäder drar sig ur satsningar i kransorterna för att fokusera sitt byggande till centrala Enköping? Dessutom genom utförsäljning av bestånd i kransorterna utan att bygga nytt?

Jag tycker att det är orimligt att landsbygden och kransorterna blir lidande, det är dags att se över regelverken och förenkla värderingsregler för bostadsbyggande på landsbygden samt införa enklare byggregler utanför detaljplanelagt område så att möjligheterna ökar att fler bygger nya bostäder på landsbygden. Det gäller både privatpersoner och kommunala bostadsbolag som Enköpings Hyresbostäder.

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet